بیوگرافی Joe Chrest

بیوگرافی Joe Chrest

فیلموگرافی (فیلم) :

Killing Reagan
Killing Reagan
100 دقیقه
Imdb : 6.8
تاریخ انتشار : 2016 October 16
Deepwater Horizon
Deepwater Horizon
107 دقیقه
Imdb : 7.2
تاریخ انتشار : 2016 September 30
Free State of Jones
Free State of Jones
139 دقیقه
Imdb : 6.9
تاریخ انتشار : 2016 June 24

فیلموگرافی (سریال) :

Stranger Things
Stranger Things
60 دقیقه
Imdb : 8.9
تاریخ انتشار : 2016 July 15