بیوگرافی Peter Berg

بیوگرافی Peter Berg

فیلموگرافی (فیلم) :

Patriots Day
Patriots Day
130 دقیقه
Imdb : 7.4
تاریخ انتشار : 2016 November 17
Deepwater Horizon
Deepwater Horizon
107 دقیقه
Imdb : 7.2
تاریخ انتشار : 2016 September 30
Hell or High Water
Hell or High Water
102 دقیقه
Imdb : 7.7
تاریخ انتشار : 2016 August 12
Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny
Imdb : 6.1
تاریخ انتشار : 2016 February 26
Lone Survivor
Lone Survivor
121 دقیقه
Imdb : 7.5
تاریخ انتشار : 2013 November 12
Battleship
Battleship
131 دقیقه
Imdb : 5.8
تاریخ انتشار : 2012 May 18
Hancock
Hancock
92 دقیقه
Imdb : 6.4
تاریخ انتشار : 2008 July 02
The Kingdom
The Kingdom
110 دقیقه
Imdb : 7.1
تاریخ انتشار : 2007 September 17
Smokin' Aces
Smokin' Aces
109 دقیقه
Imdb : 6.7
تاریخ انتشار : 2006 December 09
The Rundown
The Rundown
104 دقیقه
Imdb : 6.7
تاریخ انتشار : 2003 September 22

فیلموگرافی (سریال) :

Friday Night Lights
Friday Night Lights
44 دقیقه
Imdb : 8.7
تاریخ انتشار : 2006 October 03