بیوگرافی Wes Anderson

بیوگرافی Wes Anderson

فیلموگرافی (فیلم) :

Hitchcock/Truffaut
Hitchcock/Truffaut
79 دقیقه
Imdb : 7.4
تاریخ انتشار : 2015 May 19
The Grand Budapest Hotel
Imdb : 8.1
تاریخ انتشار : 2014 February 06
Moonrise Kingdom
Moonrise Kingdom
94 دقیقه
Imdb : 7.8
تاریخ انتشار : 2012 May 25
Fantastic Mr. Fox
Fantastic Mr. Fox
87 دقیقه
Imdb : 7.8
تاریخ انتشار : 2009 October 30
The Darjeeling Limited
Imdb : 7.2
تاریخ انتشار : 2007 September 28
The Life Aquatic with Steve Zissou
Imdb : 7.3
تاریخ انتشار : 2004 November 20
The Royal Tenenbaums
The Royal Tenenbaums
110 دقیقه
Imdb : 7.6
تاریخ انتشار : 2002 January 04
Rushmore
Rushmore
93 دقیقه
Imdb : 7.7
تاریخ انتشار : 1998 October 09