فیلم سینمایی آمریکا

Recovery

Recovery

Darrell Wheat
IMDB : 4.7
Passengers

Passengers

Morten Tyldum
IMDB : 7.0
Man Down

Man Down

Dito Montiel
IMDB : 5.9
Check Point

Check Point

Thomas J. Churchill
IMDB :
American Violence

American Violence

Timothy Woodward Jr.
IMDB : 4.6
Fursonas

Fursonas

Dominic Rodriguez
IMDB : 6.2
Unlocking the Cage

Unlocking the Cage

Chris Hegedus
IMDB : 7.3
Kingdom of Shadows

Kingdom of Shadows

Bernardo Ruiz
IMDB : 7.8
Redemption

Redemption

Steven Knight
IMDB : 6.2
Jackie

Jackie

Pablo Larraín
IMDB : 7.1
In Dubious Battle

In Dubious Battle

James Franco
IMDB : 7.2
American Fable

American Fable

Anne Hamilton
IMDB : 6.1
Fare

Fare

Thomas Torrey
IMDB : 6.2
The Great & The Small

The Great & The Small

Dusty Bias
IMDB : 6.8
Punching Henry

Punching Henry

Gregori Viens
IMDB : 6.1
Sophie and the Rising Sun

Sophie and the Rising Sun

Maggie Greenwald
IMDB : 6.2
Bittersweet Monday

Bittersweet Monday

Jaime Lee
IMDB : 3.7
Comfort

Comfort

William Lu
IMDB : 6.7
Moonlight

Moonlight

Barry Jenkins
IMDB : 7.9
Counter Clockwise

Counter Clockwise

George Moïse
IMDB : 3.9
امارگیر سایت