شبکه STARZ

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 9
IMDB : 8.1

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 1
IMDB : 7.0

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.8

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 8.6

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.5

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.2

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.3

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 8.1

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.0

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 8.6

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 8.6